Danh sách các danh xưng phổ biến

Screenshot of an example card

Bạn có thể sử dụng trang web này để tạo một thẻ cá nhân với những tên, đại từ, từ nhận dạng, cờ tự hào, v.v. của mình – sau đó bạn có thể liên kết thẻ này trong tiểu sử (bio) hoặc dưới phần chữ ký trong email. Đây là một cách đơn giản để cho mọi người biết họ nên xưng hô với bạn như thế nào đó!

See an @example card Tạo thẻ

Sứ mệnh của chúng tôi

Chúng tôi chiến đấu cho tính tự do, tính tôn trọng và tính toàn diện của ngôn ngữ.

  • Tự do – để mọi người có thể sử dụng danh xưng họ cảm thấy miêu tả họ tốt nhất.
  • Tôn trọng – để danh xưng của người khác được tôn trọng.
  • Toàn diện – để khi ta nói tới một người ta không quen biết hoặc một nhóm người, ta không tự phỏng đoán giới tính của họ và không cô lập họ vì bất kì lý do gì.

Chia sẻ: