Từ điển thuật ngữ đồng tính

Nhiều thuật ngữ và cụm từ liên quan đến cộng đồng LGBTQ+ được mượn từ tiếng Anh và tiếng Hán vào tiếng Việt. Đây là một bảng chú giải những thuật ngữ đó, mô tả ý nghĩa của chúng, và đề xuất bản dịch tiếng Việt cho chúng.

Hãy nhớ rằng các nhãn nhận dạng vốn rất chủ quan và linh hoạt. Từ điển này là một nỗ lực của cộng đồng nhằm tìm ra những định nghĩa được chấp nhận rộng rãi nhất về các thuật ngữ đồng tính, nhưng không nên được coi là bất kì loại thẩm quyền nào về vấn đề này. Người duy nhất được thẩm quyền về danh tính của họ và những từ nào mô tả họ đúng nhất là… chính người đó.

Chia sẻ: